• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Jak odzyskać dług
  podatki spółka cywilna
  1. Windykacja przedsądowa (Postępowanie polubowne)

  W przypadku kiedy posiadamy względem naszego dłużnika wymagalną wierzytelność (niezapłacona faktura VAT, niespłacona pożyczka), w pierwszej kolejności konieczne jest zdyscyplinowanie dłużnika do uiszczenia należności, poprzez przesłanie ponaglenia

  Najbardziej popularną formą przedsądowej windykacji długu jest wysyłanie listem poleconym pisemnego wezwania do zapłaty. W tym miejscu trzeba zauważyć, że nawet na tym etapie właściwe jest skorzystanie z pomocy prawnej, dzięki czemu w wezwaniu znajdą się wszystkie niezbędne dane takie jak dane dotyczące rodzaju, wierzytelności oraz wymagany sposób i termin płatności. W wezwaniu powinno się również zamieścić informacje o konsekwencjach, które spotkają dłużnika, jeśli nie ureguluje długu w podanym terminie.  Ostatnie wezwanie do zapłaty powinno informować dłużnika, że jeśli nie zapłaci to sprawa zostanie skierowana do sądu. Należy pamiętać, aby dokumentować wszystkie działania na tym etapie, ponieważ będą one stanowiły ważny dowód w postępowaniu sądowym.

  Jeśli zależy nam na relacjach z dłużnikiem (np. jest on stałym klientem) to lepiej prowadzić z nim negocjacje i zawrzeć ugodę, w której rozłożymy spłatę długu na raty.

  Kiedy wezwania lub negocjacje nie przyniosą żadnego skutku konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

  1. Postępowanie sądowe

  Kolejnym krokiem, po wyczerpaniu wszystkich przedsądowych metod windykacji należności jest wniesienie pozwu do właściwego sądu. Wielu wierzycieli obawia się postępowania sądowego, ponieważ są przeświadczeni o jego wysokich kosztach. Są to obawy bezpodstawne, ponieważ kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik. Na etapie sądowym warto korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników, którzy stworzą odpowiedni pozew, wniosą go do właściwego sądu i będą prowadzić całość późniejszego postępowania. Efektem finalnym jest uzyskanie nakazu zapłaty, który w przypadku uprawomocnienia (kiedy dłużnik nie wniesie sprzeciwu, a następnie kiedy wniesienia sprzeciw sprawa zostanie prawomocnie zakończona na drodze postępowania zwykłego) będzie podlegał egzekucji.

  1. Klauzula wykonalności

  Prawomocny nakaz zapłaty co do zasady stanowi jedynie tytuł egzekucyjny. Dlatego niezbędne jest wystąpienie do sądu z niezależnym wnioskiem o nadanie mu klauzuli jego wykonalności.

  W klauzuli wykonalności sąd stwierdza, że uzyskany wyrok lub nakaz zapłaty spełnia wymogi i stanowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji. Nakaz zapłaty lub wyrok może zostać opatrzony klauzulą wykonalności, gdy jest już prawomocne lub podlega natychmiastowemu wykonaniu. Natychmiastowa wykonalność wynika z ustawy lub osobnego orzeczenia sądu w tej sprawie. Jeśli minęły dwa tygodnie od doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty i pozwany nie zaskarżył go, nakaz zapłaty staje się prawomocny.

  W przypadku wyroku, sprawa wygląda niemal identycznie. Jeśli pozwany w ciągu 2 tygodni od doręczenia mu wyroku nie złożył apelacji, istnieje możliwość nadania wyrokowi klauzuli wykonalności. Co do zasady, klauzula wykonalności jest nadawana na wniosek. Istnieje kilka wyjątków, gdy sąd faktycznie zrobi to z urzędu m.in., gdy zasądza alimenty. Z urzędu sąd nadaje klauzulę wykonalności również w przypadku niektórych spraw z zakresu prawa pracy. Istnieje jeszcze jeden istotny przypadek, w którym nie ma konieczności składania wniosku o nadanie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Nie trzeba o nią wnioskować, jeśli nakaz zapłaty został wydany w trakcie elektronicznego postępowania upominawczego tzw. sąd elektroniczny lub e-sąd.

  Nakazowi zapłaty uzyskanemu w trakcie elektronicznego postępowania upominawczego sąd nadaje klauzulę z urzędu, niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu. Zasadniczo jednak, aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zainicjować tzw. postępowanie klauzulowe. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek – o nadanie klauzuli wykonalności. Opłata za wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – samo nadanie klauzuli orzeczeniu sądu nie podlega opłacie sądowej ani kancelaryjnej.  Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w której odpis orzeczenia jest załączany do wniosku.

  Jeśli nie posiada się odpisu orzeczenia i skierowano wniosek o nadanie klauzuli wykonalności o jego doręczenie, należy uiścić opłatę kancelaryjną. Wynosi ona 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

  1. Egzekucja komornicza

  Egzekucja komornicza rozpoczyna się, gdy wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności nosi nazwę tytułu wykonawczego.  Po jego uzyskaniu należy złożyć wniosek do komornika o rozpoczęcie procesu egzekucji.

  Spłaty można dochodzić zarówno z ruchomego, jak i z nieruchomego majątku dłużnika. Można zająć jego mieszkanie, samochód, sprzęty domowe i zlicytować je. Można również zająć konto bankowe, pensję, emeryturę czy gotówkę posiadaną przez dłużnika. Oczywiście proces egzekucji komorniczej różni się zasadniczo w zależności od tego, z jakiego składnika majątku dłużnika dochodzi się spłaty lecz tym zajmuje się komornik.

  Na początku egzekucji komorniczej należy uiścić opłatę określoną przez komornika, ale jest ona potem ściągana od dłużnika.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger