• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Karta podatkowa – co to takiego?
  kiedy opłaca się ryczałt

  Co to karta podatkowa?

  Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Płacony przez niego podatek często nie jest wysoki i dodatkowo – nie zależy od wysokości dochodów.

  Karta podatkowa jest polecana przedsiębiorcom którzy zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

  Okoliczność, że kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych, gdy w firmie pojawi się strata, podatek i tak będzie musiał być zapłacony w wysokości określonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

  Dla kogo przeznaczona jest karta podatkowa?

  Według art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, uprawnieni do rozliczania się w oparciu o kartę podatkową są podatnicy m.in., którzy prowadzą działalność:

  • usługową lub wytwórczo-usługową,
  • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% w warunkach określonych w części II tabeli – załącznika nr 3 ustawy,
  • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
  • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
  • w zakresie usług edukacyjnych.

  W przypadku spółek cywilnych, z możliwości korzystania z katy podatkowej wyłączone są działalności:

  • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona,
  • w wolnych zawodach polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych,
  • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
  • w zakresie usług edukacyjnych, która polega na udzielaniu lekcji na godziny.
  • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;

  PIT przy karcie podatkowej

  Jaki PIT jest stosowany przy karcie podatkowej?

  Rozliczenie kartą podatkową wymaga:

  • złożenia nie później niż do 20 stycznia danego roku wniosku PIT-16, na podstawie którego organ podatkowy ustala wysokość karty podatkowej do zapłaty w danym roku,
  • złożenia PIT-16A jako deklaracji rocznej, nie później niż do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

  Limity przy karcie podatkowej

  Podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej muszą pamiętać o kilku zasadach, których naruszenie powoduje utratę prawa do stosowania rozliczeń w formie karty podatkowej:

  • podatnik nie może wykorzystywać do prowadzonej działalności (podzlecać) osób niezatrudnionych na umowę o pracę oraz korzystać z usług innych firm, za wyjątkiem usług specjalistycznych;
  • podatnik nie może prowadzić innej działalności gospodarczej, poza jednym, dopuszczonym przez ustawę rodzajem tej działalności;
  • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie,
  • podatnik nie może wytwarzać wyrobów akcyzowych,
  • prowadzona działalność gospodarcza musi być prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podatnik, kwotę podatku, ustaloną decyzją naczelnika urzędu skarbowego, pomniejszoną o część kwoty wpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. tylko 7,75% podstawy jej wymiaru) obowiązany jest wpłacać na konto właściwego urzędu skarbowego do 7 dnia danego miesiąca – za miesiąc poprzedni, zaś za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.
  • podatnik musi – do 31 stycznia następnego roku – złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-16A, w której wykażą składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej.
  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger