• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Księga Przychodów i Rozchodów – jak prowadzić
  ksiega-przychodow-rozchodow-jak-prowadzic

  Księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą księgowości, znacznie prostszą niż księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość). Na jej podstawie można obliczyć swoje zobowiązania podatkowe. Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli już prowadzimy swoją firmę, a chcemy zmienić formę rachunkowości, powinniśmy to zrobić wraz z rozpoczynającym się rokiem czyli 1 stycznia nowego roku podatkowego.

  Księga przychodów i rozchodów

  Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) precyzuje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 i Dz. U. z 2000 roku Nr 104, poz.1104). Zawartość KPiR jest ściśle określona w przepisach. Wzór ten został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR. Na stronie tytułowej powinny znaleźć się takie dane jak imię i nazwisko podatnika, nazwa firmy i zakres wykonywanej działalności. Dalsza część księgi podatkowej składa się z składa się z 17 kolumn, gdzie główne trzy stanowią:

  • Kolumny nr 4 i 5 – kontrahent,
  • Kolumny nr 7, 8 oraz 9 – przychód,
  • Kolumny nr 12, 13 oraz 14 – wydatki (koszty).

  KPiR a pełna księgowość

  Rachunkowość pełną zobligowani się prowadzić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro. Konieczność prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych dotyczy również kapitałowych spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółek osobowych prawa handlowego (komandytowych i komandytowo-akcyjnych). Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dobrowolnie przejść na pełną księgowość.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów

  Rachunkowość pełna, czyli pełne księgi to bardziej skompilowany sposób prowadzenia ewidencji podatkowej. Ewidencjonowaniu podlega dokładnie każda operacja gospodarcza, zobowiązanie czy należność. Wymagane jest również sporządzanie sprawozdania finansowego. Chociaż prowadzenie tej formy księgowości jest skomplikowana i wymagająca to posiada ogromną zaletę. Można na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych przeprowadzić dokładną analizę finansową przedsiębiorstwa. Decydując się na przejście z pełnej księgowości na KPiR (o ile nie osiągaliśmy określonego limitu i nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa podatkowego do prowadzenia pełnej rachunkowości) musimy wykonać kilka niezbędnych czynności. Pierwszym krokiem jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianie ewidencji przychodów i rozchodów. Przejście z pełnej księgowości na książkę przychodów rozchodów możliwe jest wraz z nowym rokiem podatkowym (1 stycznie nowego roku podatkowego).

  Pełna księgowość a KpiR

  Oba sposoby prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie posiadają swoje zalety oraz wady. Często małe firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zaczynające swoją przygodę z biznesem wybierają prowadzenie firmy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest to prosty, ale nie dający możliwości analizy sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Pełne księgi rachunkowe są bardziej zaawansowaną formą prowadzenia ewidencji przepływu pieniężnego w firmie, która daje możliwość wnikliwej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Na jej podstawie można podjąć decyzję o ewentualnych inwestycjach.

  Prowadzenie pełnej rachunkowości

  Księgowość prowadzi się na podstawie ksiąg rachunkowych, określanych często jako księgi handlowe (tzw. pełna księgowość). Wymaga to specjalistyczny wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych, ustaw oraz rozporządzeń. Prowadzenie pełnej księgowości powinno być zlecone firmie księgowej. Biuro księgowe PIK zajmuje się prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych. Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego, spółek osobowych prawa handlowego oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger