• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Nowe preferencje podatkowa w 2019 roku

  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą wiele korzyści, w szczególności w zakresie zabezpieczenia majątku jej wspólników. Jak wynika z wprowadzanych od 2019 roku zmian w podatkach dochodowym, również na tym polu Spółka z o.o. może być atrakcyjnym wyborem. Poniżej przedstawiamy istotne nowości jakie wprowadza ustawa o CIT, które w naszej ocenie pozwolą wykorzystać potencjał tej formy prawnej działalności.

  Obniżona stawka podatku CIT do 9%

  Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatkowe – podstawowa 19% oraz obniżona 15%. Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać w miejsce stawki 15% obniżona stawka w wysokości 9%. Szczegółowe zasady korzystania z niej reguluje znowelizowany art. 19 ustawy o CIT. Ze stawki tej będą mogli skorzystać podatnicy, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zgodnie z przepisem przeliczenie kwot wyrażonych w euro nastąpić musi według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Jak zatem wynika z nowych regulacji preferencja dotyczy podatników, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego) chyba, że jest to ich pierwszy rok podatkowy. Co istotne, po przekroczeniu ustalonej wartości przychodów z prowadzonej działalności (ze źródeł innych niż kapitały pieniężne) Spółka jako podatnik utraci prawo do niższej stawki. Reguła ta dotyczy zarówno Spółki rozpoczynającej działalność gospodarczą w danym roku jak i też kontynuującej ją, która posiada status małego podatnika. Istotne jest również to, że ustawa przewiduje pewne wyłączenia w zakresie stosowania obniżonej stawki 9% CIT. Spółka z o.o. (podobnie jak spółka akcyjna) nie skorzysta z preferencji jeżeli powstała ona w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną bądź też została utworzona przez inne spółki kapitałowe, osobowe lub osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału Spółki prowadzone uprzednio przedsiębiorstwo lub jego składnik majątku o wartości przekraczającej 10.000 Euro (aport do Spółki z o.o.).

  Ulga na działalność badawczo – rozwojową

  Choć omawiane rozwiązanie istnieje już ustawie o CIT wielu przedsiębiorców nie ma świadomości jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie ulgi B+R oraz jaki zakres ona obejmuje w 2019 roku. Ustawa o CIT przewiduje, że z ulgi tej mogą korzystać m.in. Spółki z o.o. prowadzące działalność w postaci „badań naukowych” oraz „prac rozwojowych”.

  Co należy rozumieć pod tymi pojęciami?

  Badania naukowe zdefiniowane są jako badania podstawowe, badania stosowane oraz badania przemysłowe. Obejmują one zatem szeroki zakres działalności podatnika, jakim jest chociażby prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. Z kolei przez prace rozwojowe ustawa rozumie nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, a więc m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony przeznaczone również do wykorzystania komercyjnego. Koszty uznawane za koszty kwalifikowane tj. odliczane od dochodu w ramach ulgi B+R wskazuje ustawa jako:

  • wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu tych należności, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło oraz sfinansowane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie związanym z działalnością badawczo-rozwojową;
  • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym (np. nie pochodzi od innej ze spółek z grupy Indigo);
  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25;
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • zaliczane do kosztów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. praw ochronnych na znak towarowy, patentów) wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

  Jak odliczyć wymienione koszty i skorzystać z ulgi B+R?

  Wydatki takie muszą być ujęte odrębnie w ewidencji księgowej spółki a jednocześnie są wydatkami, które standardowo spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Spełnienie powyższych wymogów pozwala na odliczenie 100% takiego kosztu od obliczonego dla spółki dochodu do opodatkowania. Oznacza to możliwość podwójnego zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności wydatków na działalność B+R. Przykładowo jeśli Spółka z o.o. osiąga przychód w wysokości 500.000 złotych a poniesione koszty to 200.000 złotych, jej dochód do opodatkowania wynosi wówczas 300.000 zł. Jeżeli jednak poniesiony koszt w całości Spółka przeznaczyła na działalność B+R można go dodatkowo odliczyć. W takiej sytuacji od dochodu do opodatkowania tj. 300.000 zł można odliczyć dodatkowo koszt w wysokości 200.000 złotych spowoduje, że podatek zostanie obliczony tylko od dochodu w wysokości 100.000 złotych.
  Jak wskazano powyżej ulga B+R daje wymierne korzyści podatkowe jednak jako eksperci wskazujemy, iż niezwykle istotnym jest zapewnienie prawidłowego księgowania poniesionych wydatków. Umożliwi to udowodnienie przed organami podatkowymi, iż koszty prowadzonej działalności miały faktyczny związek z działalnością badawczo – rozwojową.

  Innovation Box –ulga podatkowa dla dochodów z praw własności intelektualnej

  Innym rodzajem ulgi związanej z działalnością B+R jest tzw. IP Box. Tytułem wstępu, aby wykorzystać wprowadzane preferencje, warto wskazać co zgodnie z ustawą o CIT stanowi prawo własności intelektualnej. Są to prawa dotyczące patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin czy chociażby autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej zwane „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej ”.

  IP Box polega preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Również w tym przypadku Spółka z o.o., aby skorzystać z preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową, która umożliwi przypisanie kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami z praw związanych z IP Box.

  Jak zatem wskazaliśmy Państwu w nowym roku przedsiębiorców prowadzących Spółki z o.o. czeka wiele korzystnych zmian podatkowych, które z pewnością zapewnią określone oszczędności podatkowe. Aby, zapewnić Państwu bezpieczne wykorzystanie nowych preferencji, wykonujemy usługi księgowe dostosowane do nowych regulacji prawnych. Zatem serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu i zapoznania się z pełną ofertą PIK.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger