• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Ogłoszenie upadłości Spółki – wszystko co musisz wiedzieć
  pelna-ksiegowosc-od-kiedy

  Właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością

  Zgodnie z art. 10 ustawy prawo upadłościowe, upadłość spółki może zostać ogłoszona w stosunku do spółki, która stała się niewypłacalna. Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością definiuje się w dwojaki sposób.

  Niewypłacalność na skutek utraty płynności finansowej

  Spółka z o.o. może stać niewypłacalna, kiedy utraciła ona zdolność do realizowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przez zobowiązania pieniężne mamy na myśli liczbę mnogą – więcej niż jegno zobowiązanie pieniężne. W sytuacji, kiedy ustalenie odpowiedniego momentu na złożenie wniosku o upadłość spółki jest utrudnione, to istnieje możliwość przyjęcia domniemania. Zgodnie z jego treścią, domniemuje się, że dłużnik – spółka stał się niewypłacalny, jeśli zaległości w spłatach wymagalnych zobowiązań wynoszą co najmniej 3 miesiące.

  Niewypłacalność na skutek nadmiernego zadłużenia

  Wobec spółki z o.o. występuje podstawa do złożenia wniosku o upadłość, w przypadku kiedy wysokość jej wymagalnych zobowiązań przekracza wartość jej majątku. Podobnie jak w powyższym przypadku, kiedy występują trudności z ustaleniem tej okoliczności, domniemuje się, że wobec danej spółki występuje niewypłacalność, gdy stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

  Jakie działania powinni podjąć członkowie zarządu?

  Członkowie zarządu spółki z o.o., która boryka się z problemami finansowymi powinni stale monitorować zarówno stan wymagalnych zobowiązań pieniężnych wraz opóźnieniem w ich zapłacie, jak i wartość majątku spółki i jej zobowiązań pieniężnych. Członkowie zarządu powinni dokonać weryfikacji płatności już w momencie wystąpienia pierwszego opóźnienia w zapłacie wymagalnych zobowiązań pieniężnych spółki, które zostało spowodowane brakiem środków pieniężnych w spółce. W przypadku stwierdzenia, że co najmniej dwa wymagalne zobowiązania pieniężne nie zostały zapłacone w terminie i upłynęły 3 miesiące od daty, w której drugie z nich stało się wymagalne, członkowie zarządu powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni, chyba że są w stanie pozyskać środki pieniężne i uregulować przeterminowane zobowiązania pieniężne.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Jak chodzi, o przesłankę na nadmiernego zadłużenia członkowie zarządu powinni przede wszystkim weryfikować sprawozdania finansowe sporządzane przez spółkę. Należy mieć na uwadze roczne sprawozdania finansowe, do których sporządzenia spółka z o.o. jest zobowiązana na mocy stosownych przepisów. Jeśli podczas weryfikacji tych dokumentów, a konkretnie bilansów w nich zawartych, wynika przewaga zobowiązań nad majątkiem spółki członkowie zarządu powinni sporządzić wycenę majątku spółki według wartości zbywczej.

  Jeśli przy dokonaniu wyceny majątku spółki nadal występuje przewaga zobowiązań nad majątkiem, członkowie zarządu powinni ustalić wstecznie kiedy ten stan zaistniał. Jest to celowe dla ustalenia daty od której należy liczyć 24 miesiące przez które stan ten powinien być utrzymany dla zaistnienia podstawy upadłości w postaci nadmiernego zadłużenia. Następnie członkowie zarządu powinni stale weryfikować stan majątku i zobowiązań pieniężnych spółki, aby ustalić czy nie zachodzi przesłanka do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w związku z upływem 24 miesięcy od zaistnienia stanu nadmiernego zadłużenia. Po upływie dwudziestego czwartego miesiąca nieprzerwanego stanu nadmiernego zadłużenia członkowie zarządu mają 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

  Zgłoszenie wniosku o upadłość spółki

  Zgłoszenie upadłości spółki następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – wydział gospodarczy. Wniosek składa się we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

  Sytuacja przedsiębiorcy po zgłoszeniu upadłości

  Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczyna się postępowanie sądowe, podczas którego spółka ma prawo kontynuować prowadzenie działalności. Prawo to może jednak zostać ograniczone za sprawą zabezpieczenia majątku spółki. Spółka musi się wywiązywać z obowiązków takich jak opłacenie składek ZUS i odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego. Majątek spółki staje się masą upadłościową, z której zaspokaja się wierzycieli. Co ważne, chodzi także o majątek nabyty w trakcie trwania postępowania.

  Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość spółki z o.o.?

  Oddalenie wniosku o upadłość spółki z o.o. może wystąpić, gdy:

  1. majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania;
  2. spółka nie posiada żadnego majątku;
  3. wystarczy jedynie na pokrycie kosztów postępowania
  4. jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

  Oprócz przesłanki majątkowej sąd weryfikuje:

  1. wielość wierzycieli – spółka powinna posiadać co najmniej dwóch wierzycieli;
  2. niewypłacalność – nie ma możliwości ogłoszenia upadłości wobec spółki wypłacalnej.

   

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger