• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Pełna księgowość w spółce komandytowej
  pelna-ksiegowosc-spolka-komandytowa

  Rachunkowość spółki komandytowej jest zawsze prowadzona w formie pełnej księgowości, to znaczy muszą być w niej prowadzone księgi rachunkowe. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku małych spółek komandytowych, możliwe stają się pewne uproszczenia. O tym jak prowadzić księgowość spółki komandytowej dokładniej poniżej.

  Spółka komandytowa jaka księgowość w niej obowiązuje?

  Spółka osobowa jaką jest spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tego rodzaju spółce co najmniej jeden komplementariusz (wspólnik) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego komandytariusza (także wspólnika) jest ograniczona. Taki stan rzeczy umożliwia współdziałanie jednostkom dysponującym zróżnicowanym kapitałem. Dzięki temu mogą one bowiem w dogodny sposób kształtować odpowiedzialność za sprawy spółki. W formie prawnej jaką jest spółka komandytowa pełna księgowość jest wymogiem. Każda taka spółka komandytowa musi więc prowadzić księgi rachunkowe, ale pełna rachunkowość nie dotyczy jedynie obliczania podatku, ale przede wszystkim generowania pełnego obrazu finansów w przedsiębiorstwie. Pełna księgowość spółki komandytowej (i nie tylko) jest rozbudowanym, niezwykle dokładnym i silnie sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Dzięki czemu doskonale służy jako podstawa analizy i kontroli sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w określonym okresie czasu. Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zobowiązuje do tzw. systemu podwójnego zapisu. Oznacza on w praktyce to, że każda operacja będzie musiała się pojawić na dwóch kontach bankowych, a więc każda operacja pieniężna i bezgotówkowa (które przepływają przez firmę) będzie ewidencjonowana. Zasady prowadzenia rachunkowości w spółce komandytowej – w tym zasady ewidencjonowania zostały dokładnie opisane w ustawach, dzięki czemu działania są prowadzone z określonymi standardami. Prowadzenie pełnej księgowości jest procesem dość skomplikowanym, dlatego najlepiej gdy zajmuje się nim doświadczone biuro księgowe.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Spółka komandytowa księgowość pełna – czy istnieją jakieś wyjątki?

  Zasady prowadzenia rachunkowości w spółce komandytowej są jasne. Musi być to pełna księgowość: każda spółka komandytowa, niezależnie od tego jakie osiąga przychody i kto jest w niej wspólnikami, musi więc prowadzić księgi rachunkowe. Jednak zmiana ustawy o rachunkowości wprowadza możliwość prowadzenia przez spółkę komandytową „uproszczonej pełnej księgowości” (która jest przewidziana zazwyczaj dla mikro i małych przedsiębiorstw). Aby można było z niej skorzystać, w roku za który sporządza się sprawozdanie oraz w roku poprzednim firma musi spełniać co najmniej dwa z trzech kryteriów, to znaczy:

  1. Suma aktywów spółki na koniec roku nie przekracza 1 500 000 złotych.
  2. Przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 3 000 000 złotych.
  3. Średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

  Spełnienie przynajmniej dwóch tych kryteriów uprawnia spółkę komandytową do skorzystania z uproszczonej pełnej księgowości. Jest to także możliwe w spółce komandytowej, w której komplemenatariuszem jest spółka z o.o. Tego rodzaju rachunkowość sprawia, że:

  • Spółka komandytowa może zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej, zamiast tego wystarczy informacja uzupełniająca do bilansu.
  • W uproszczonej wersji bilans oraz rachunek zysków i strat ogranicza się do kilku pozycji. Staje się to dużym ułatwieniem, a zarazem może wpłynąć na obniżenie kosztów obsługi księgowej.

  Jeśli zaś chodzi o rozliczenie podatkowe w spółce komandytowej, to nie rozlicza ich ona jako całość. Każdy ze wspólników robi to bowiem we własnym zakresie, uwzględniając przychody i wydatki proporcjonalnie do posiadanych w spółce udziałów. W spółce komandytowej charakterystyczną cechą jest to, że wspólnicy w różnym stopniu odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa. Dlatego też prowadzenie w niej księgowości jest tak naprawdę kwestią dość złożoną. Stąd, też, tak jak wspomniane było już wcześniej, jeśli nie dysponuje się specjalistą w tym temacie, warto nawiązać współpracę z dobrym biurem rachunkowym.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger