• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Spółka cywilna a ZUS
  podatki spółka cywilna

  Wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, to samo odnosi się do osób przez nich zatrudnionych.

  Składki ZUS za wspólników spółki cywilnej

  W przypadku, kiedy wspólnicy spółki cywilnej odprowadzają składki samodzielnie na własne ubezpieczenia, to spółka nie musi wówczas  zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy z nich sam sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia. W związku z powyższym wspólnik spółki cywilnej, który prowadzi działalność i opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczać składki poprzez sporządzanie i przekazywanie do ZUS wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Ponadto wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne finansuje on w całości, z własnych środków. Jeśli natomiast podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi opłacać za siebie również składki na Fundusz Pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ogłoszonemu na dany rok.

  Spółka cywilna jako płatnik składek ZUS wspólników i pracowników

  W sytuacji gdy spółka odgrywa rolę płatnika składek zarówno za wspólników, pracowników jak i innych zatrudnionych osób podlegających ubezpieczeniom, ciąży na niej obowiązek zgłoszenia w ZUS płatnika składek, czyli spółkę, poszczególne osoby (m. in. zatrudnionych) oraz wspólników prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto wiąże się to z koniecznością sporządzania i przekazywania co miesiąc do ZUS dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek do 15. dnia następnego miesiąca.

  Terminy zgłaszania do ZUS

  Przy zgłaszaniu do ZUS obowiązuje termin 7 dni kalendarzowych (nie roboczych), który należy liczyć, począwszy od daty:

  • zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika) – w przypadku zgłaszania płatnika składek;
  • zatrudnienia – w odniesieniu do osób zatrudnionych przez spółkę;
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności – co dotyczy wspólników.

  Zbieg tytułów

  Jeśli wspólnik spółki cywilnej opłaca składki do ZUS również innego tytułu (np. prowadzi działalność jednoosobową), wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego. W takim przypadku wspólnik ma obowiązek opłacać jedną składkę na ubezpieczanie społeczne. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy opłacać osobno od każdego tytułu.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger