• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Zalety i wady spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  ksiega-przychodow-rozchodow-jak-prowadzic

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną a jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5.000 złotych. Kapitał zakładowy musi zostać pokryty w całości w pieniądzu lub w naturze (aport).

  Umowa spółki z o.o. może zostać sporządzona w formie aktu notarialnego albo za pośrednictwem systemu internetowego – S24. Do jej zawiązania za pośrednictwem Internetu konieczne są tylko podpisy zaufane ePUAP wspólników spółki.

  Spółka z o.o. może posiadać jednego lub kilku wspólników. Wspólnikami spółki z o.o. mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne. Jedynie na etapie zawiązania nowej spółki z o.o. jedynym wspólnikiem nie może być inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  W spółce musi być ustanowiony zarząd, który może się składać z jednej lub większej ilości członków – osób fizycznych, które mogą zarówno być obywatelami polskimi, jak i cudzoziemcami.

  Zalety spółki z o.o.

  Osobowość prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka z o.o. z racji tego, że posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, w tym własność praw majątkowych do ruchomości i nieruchomości i inne prawa rzeczowe, jak również pozywać i być pozywana.

  Niskie koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – koszty związane z zawarciem umowy spółki z o.o. i rejestracją spółki w KRS są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego, w przypadku założeniu spółki u notariusza oscylują około 1000 zł. W przypadku założenia spółki z o.o przez Internet nie ma obowiązku ponoszenia kosztów notarialnych, koszt założenia to tylko 350 zł.

  Niski minimalny kapitał zakładowy –niezbędny do założenia spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł. Kwota ta wpłacona jest przez wspólników i odpowiada następnie ilości przysługujących mu udziałów. Udziały mogą, ale nie muszą być równe, a minimalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Objęte udziały dają prawo głosu na zgromadzeniach i przekładają się na możliwość decydowania o sprawach spółki.

  Ograniczona odpowiedzialność wspólników – jedną z najważniejszych zalet spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zaciągnięte zobowiązania spółki. Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że za zobowiązania spółki wobec wierzycieli nie odpowiadają sami wspólnicy posiadanym majątkiem, a odpowiada za nie sama spółka. Odpowiedzialność wspólników ograniczona została do wysokości posiadanych udziałów, a rozszerzona na ich majątek osobisty może być tylko w wyjątkowych przypadkach.

  Wady spółki z o.o.

  Obowiązek składania sprawozdań finansowych – Obowiązek dotyczący sporządzenia i złożenia do sądu rejestrowego rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na zarządzie spółki. Konieczne jest coroczne sporządzenie sprawozdania, za co odpowiedzialny jest zarząd. W praktyce takie sprawozdanie jest w całości przygotowywane przez biuro księgowe obsługujące spółkę.

  Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności –zysk spółki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ponadto, w przypadku, gdy spółka osiąga zysk a wspólnicy nie decydują się przeznaczyć go na cele inwestycyjne tylko na wypłatę dywidendy, pojawia się konieczność opodatkowania tego zysku przez każdego ze wspólników kolejnym podatkiem dochodowym (gdy wspólnik jest osobą fizyczną – PIT, gdy osobą prawną – CIT). Co za tym idzie powoduje to podwójne opodatkowanie spółki z o.o. W tym miejscu należy zauważyć, że istnieją konstrukcje które niwelują ten problem, dobre biuro księgowe jest w stanie poradzić sobie z tym problemem.

  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki– jak wspomniano, za zobowiązania spółki zaciągnięte w stosunku do osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. W niektórych jednak przypadkach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki. Ma to miejsce w sytuacji, gdy egzekucja prowadzona przez wierzycieli przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

  Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości –spółka z o.o. nie może prowadzić książki przychodów i rozchodów a jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Rodzi to trudności związane z możliwością finansowania spółki z o.o. (zwiększenie kapitału spółki jest bardziej sformalizowane pod względem prawnym niż w przypadku działalności gospodarczych osób fizycznych). Powierzenie prowadzenie ksiąg rachunkowych dobremu biuru księgowemu rozwiązuje ten problem oraz nie stanowi dużego obciążenia finansowego.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger