• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Jakie ulgi przysługują osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą?
  ulgi-przysługujace-osobom-rozpoczynajacym-dzialalnosc-gospodarcza

  Dla wszystkich osób prowadzących własną działalność, wysokość opłacanych co miesiąc składek ubezpieczeniowych to spore obciążenie finansowe. W przypadku osób dopiero stawiających pierwsze kroki w biznesie, jest to obciążenie jeszcze większe, ponieważ muszą oni nie tylko przystosować się do nowych warunków ale też sprostać wszystkim obciążeniom. Właśnie z myślą o osobach startujących na wolnym rynku, przewidziano kilka rozwiązań mających na celu ułatwienie im początku. Mają oni możliwość przystosowania się do warunków rynkowych i opłacania przez ten czas niższych, preferencyjnych składek – znacząco odbiegających od standardowo opłacanych przez przedsiębiorców, będących na rynku już od kilku lat. Warto podkreślić, że z pewnych ułatwień, mogą też skorzystać niektórzy emeryci i renciści prowadzący działalność oraz osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej – ci ostatni mają możliwość ubiegania się o refundację części składek, które opłacają do ZUS. Warto zaznaczyć, że ustawodawca stara się też ograniczyć obowiązki biurokratyczne nakładane na małe firmy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność bądź korzystające wyłącznie z pomocy osoby współpracującej zwolnione są z przekazywania comiesięcznej deklaracji do ZUS.

  Zwolnienie z ZUS dla rozpoczynających działalność

  Nasz system ubezpieczeń społecznych, co do zasady zakłada, że każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. W przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia, przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

  Zwolnienia z ZUS dla nowych firm

  Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, mają prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi na start, oznacza to, że przez okres sześciu miesięcy mają prawo nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne, muszą natomiast płacić składkę zdrowotną. W ustawie określono, że z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które podjęły działalność po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Dodatkowo osoba taka musi zadeklarować, że nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy. Zastrzeżono, że chodzi tu o stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy w roku podjęcia działalności lub w poprzednim roku kalendarzowym. Warto podkreślić, że przepis ten dotyczy też wspólników spółki cywilnej.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Instytucja „ulgi na start”, stworzona została tylko i wyłącznie z myślą o przedsiębiorcach, nie obejmuje ona osoby współpracującej z przedsiębiorcą ani zatrudnionych przez niego pracowników ani też zleceniobiorców. Po okresie tych sześciu miesięcy lub od razu po założeniu działalności jeśli zrezygnują z ulgi na start, przedsiębiorcy mają prawo do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, okres ten jest limitowany i wynosi 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, opłacanie najniższych możliwych składek ZUS, związane jest ze znacznym obniżeniem świadczeń otrzymywanych z tego tytułu.
  Dodatkowo osoby, które chcą skorzystać z preferencyjnego, obniżonego wymiaru składek deklarują, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Ustawa wyklucza pewne grupy osób i tak składek preferencyjnych nie mogą opłacać: twórcy i artyści, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej, a także osoby, które chcą prowadzić działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o..

  Bardzo istotną informacją jest fakt, że jeśli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub przejście na składki preferencyjne nastąpiło w trakcie miesiąca, w takiej sytuacji minimalna podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu, to znaczy kwotę minimalnej podstawy dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez dni, w których opłacało się składki i podlegało się ubezpieczeniom, natomiast liczba miesięcy ulega wydłużeniu, ponieważ do wymaganych 24 miesięcy zaliczamy tylko pełne miesiące kalendarzowe.
  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jak jak nie płacić składek ZUS odsyłamy do naszego wcześniejszego artykułu – 3 sposoby jak nie płacić składek ZUS w firmie.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger