• ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź
 • +48 731 278 082
  Zadzwoń
 • TaxCloud
  Zatrudnienie studenta a zwolnienie z ZUS. Co zyskuje pracodawca?
  zatrudnienie-studenta-zwolnienie-zus.jpg

  Aby omówić kwestię potencjalnych zysków pracodawcy przy zatrudnieniu studenta warto najpierw sprecyzować definicję tego określenia. Z punktu widzenia prawa pracy oraz dla ZUS student, jest to osoba, kształcąca się na studiach wyższych. Pojęcie studiów wyższych obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia (które zakończone są uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego, potwierdzone odpowiednim dyplomem), studia drugiego stopnia (zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego potwierdzone odpowiednim dyplomem), oraz jednolitych studiach magisterskich (na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości). Podsumowując można więc uznać, że za studenta przyjmuje się osobę od dnia jej wpisania na listę studentów, aż do dnia uzyskania przez nią dyplomu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Warto podkreślić, że za dzień ukończenia studiów uznaje się termin złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, lub w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii, złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, lub zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki.

  Student na zleceniu – zwolnienie z ZUS

  W przypadku podejmowania pracy na umowę zlecenie, osoby studiujące do ukończenia 26. roku życia nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, podobnie w przypadku podjęcia pracy w formie umowy agencyjnej czy umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Warto podkreślić, że nie ma żadnego znaczenia czy nauka odbywa się w trybie dziennym, zaocznym czy wieczorowym, ani też czy uczelnia, do której uczęszczają, jest uczelnią publiczną czy prywatną. Obligatoryjnie zwolnienie z ZUS dotyczy wszystkich studentów do ukończenia 26 roku życia, nie ma tu znaczenia obywatelstwo i kraj odbywania studiów- przepisy te dotyczą więc również cudzoziemców.

  poznaj naszą ofertę
  skontaktuj się z nami

  Ubezpieczenie zdrowotne studenta

  Osoby studiujące, nie mające jeszcze ukończonych 26 lat, wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym ani też zdrowotnym. W związku aby potwierdzić ich prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, muszą zostać zadeklarowani jako członkowie rodziny osób podlegających temu ubezpieczeniu, czyli zgłaszani są do ubezpieczenia jednego z rodziców, który np. z tytułu pozostawania w stosunku pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. W przypadku gdy studentowi nie przysługuje status członka rodziny osoby ubezpieczonej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia studentem. W takiej sytuacji do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go uczelnia.

  Umowa o pracę ze studentem

  W przypadku zatrudnienia studenta w oparciu o umowę o pracę, jest on traktowany na równi z innymi pracownikami niebędącymi studentami tj. od momentu nawiązania stosunku pracy aż do dnia jego ustania, podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma na to wpływu ani wysokość wynagrodzenia ani wymiar czasu pracy. Również w przypadku nawiązania umowy zlecenie z własnym pracodawcą, pomimo posiadania statusu studenta będzie ona podlegała oskładkowaniu, czyli odprowadzone będą musiały być składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zgodnie z Kodeksem cywilnym, zastosowanie będą znajdować w takiej sytuacji przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy.

  Działalność gospodarcza

  Ustawodawca nie przewidział specjalnych zwolnień dla studentów z tytułu prowadzenia czy też rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Podlegają oni takim samym regulacjom jak i inni przedsiębiorcy. Mają więc prawo skorzystania z ulgi na start, czy też małego ZUS jednak po wykorzystaniu okresu ulgi również podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jeżeli szukasz sposobów jak nie płacić składek ZUS zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem – 3 sposoby jak nie płacić składek ZUS w firmie.

  Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Swojej firmy
  Firma bez ZUSu Oferta na Księgowość
  Facebook Messenger